Current Students

First Year

Paolo Baudissone

Eddie Elizondo

Yue Hu

Anand Kalvit

Chao Qin

Second Year

Sharon Huang

Yiwen Shen

Muye Wang

Third Year

Kleanthis Karakolios

Baris Kocaman

Jiaqi Lu

Seungki Min

Pengyu Qian

Fourth Year

Amine Allouah

Francisco Castro

Pu He

Fifth Year

Gowtham Tangirala

Fei Long

Zhe Liu

Yaarit Even

Vashist Avadhanula