Current Students

First YearCecilia Li

Mike Li

Omar Mouchtaki

Shawn Xia


Utkarsh Patange

Second Year

Carlos Bonet

Yuri Fonseca

Judy Gan

Jimmy Qin

Sven Sabas


Yunbei Xu


Tony Zhang

Third Year

Paolo Baudissone

Yue Hu

Anand Kalvit

Chao Qin

Fourth Year

Sharon Huang

Yiwen Shen

Muye Wang

Fifth Year

Jiaqi Lu

Seungki Min

Pengyu Qian

Sixth Year

Amine Allouah